Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky nastavujú pravidlá pre používanie webovej stránky ,,Game On! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy!"

,,Game on! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy!" sa nachádza na adrese:

Széher út 40 Budapest
1021 - Pest, Maďarsko

Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte  s týmito Všeobecnými podmienkami v plnom rozsahu. Ak nesúhlasíte so Všeobecnými podmienkami uvedenými na tejto webovej stránke, odíďte z webovej stránky ,,Game over? Nedovoľte, aby klimatická zmena znamenala koniec!"

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o vzdaní sa zodpovednosti a akékoľvek a všetky súvisiace Dohody: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás  – osobu, ktorá vstupuje na túto webovú stránku a prijíma Zmluvné podmienky spoločnosti. „Spoločnosť“, „Nás“, „My“, a „Náš“ sa vzťahuje na našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „My“ sa vzťahuje na Klienta aj na Nás, alebo na Klienta alebo na Nás. Všetky Všeobecné podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a uznanie úhrady platby za našu pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom, či už vo forme formálnych stretnutí  s pevne stanoveným trvaním alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, na výslovný účel splnenie potrieb Klienta  s využitím služieb/tovaru Spoločnosti v súlade a na základe platných maďarských zákonov. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, veľkými písmenami a / alebo v mužskom / ženskom / strednom rode, sa považuje za vzájomne zameniteľné, a preto majú rovnaký význam.

Súbory cookies

Využívame súbory cookies. Používaním webovej stránky ,,Game on! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy!" súhlasíte  s používaním súborov cookies v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov iniciatívy ,,Game on! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy!"

Väčšina moderných interaktívnych webových stránok používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú získavať údaje o používateľoch pri každej návšteve. Cookies sa používajú v niektorých častiach našej webovej stránky, zaisťujú jej funkčnosť a jednoduchosť použitia pre návštevníkov webu. Niektorí z našich pridružených / reklamných partnerov môžu tiež používať súbory cookies.

Licencie

Pokiaľ nie je uvedené inak, iniciatíva ,,Game on! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy! a / alebo poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál súvisiaci  s ,,Game Over? Nedovoľte, aby klimatická zmena znamenala koniec!" Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Stránky si môžete prezerať na URL adrese http://climategame.eu a / alebo ich tlačiť pre vlastnú potrebu, okrem obmedzení stanovených v týchto Všeobecných podmienkach.

Nesmiete:
•    Zverejniť materiál z adresy http://climategame.eu
•    Predávať, prenajímať ani udeliť sublicencie na materiál zo stránky http://climategame.eu
•    Reprodukovať, duplikovať ani kopírovať materiál z adresy http://climategame.eu
•    Redistribuovať obsah z ,,Game on! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy! (pokiaľ obsah nie je špeciálne určený na redistribúciu).

Hypertextové prepojenie na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

•    vládne agentúry,
•    internetové vyhľadávače
•    spravodajské organizácie,
•    distribútori online adresárov, keď nás s uvedú v adresári, môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom, ako odkazujú na webové stránky iných kótovaných spoločností, a všetky akreditované organizácie okrem neziskových organizácií ponúkajúcich svoje služby, nákupných centier pre charitu a charitatívnych skupín zameraných na získavanie finančných prostriedkov, ktoré nemusia odkazovať na našu webovú stránku.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na našich webových stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom zavádzajúci, (b) nepravdivo naznačuje sponzorstvo, podporu alebo súhlas s výrobkami alebo službami odkazujúcej strany, a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Na základe vlastného uváženia môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o hypertextové prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

•    všeobecne známe zdroje informácií o spotrebiteľoch a / alebo podnikoch, ako sú obchodné komory, Americká asociácia automobilov AAA, AARP a Únia spotrebiteľov CU,
•    komunitné stránky s doménou dot.com,
•    združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie vrátane charitatívnych webových stránok,
•    online distribútori adresárov,
•    internetové portály,
•    účtovnícke, právne a poradenské firmy, ktorých primárnymi klientmi sú podniky, a vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o hypertextové prepojenie od týchto organizácií schválime, ak zistíme, že: (a) prepojenie nebude nepriaznivo odrážať nás alebo naše akreditované podniky (napríklad žiadosti obchodných združení alebo iných organizácií zastupujúcich z podstaty podozrivé druhy podnikania, ako je napríklad ponuka práce na doma budú zamietnuté); b) organizácia nemá u nás neuspokojivý záznam; (c) prínos, ktorý nám zviditeľnenie prinesie hypertextového prepojenia prinesie preváži nad neprítomnosťou ,,Game over? Nedovoľte, aby klimatická zmena znamenala koniec!", a (d) ak je odkaz v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch alebo je inak v súlade s redakčným obsahom v bulletine alebo na podobnom produkte, ktorý podporuje poslanie organizácie.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na našich webových stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom zavádzajúci, (b) nepravdivo naznačuje sponzorstvo, podporu alebo súhlas s výrobkami alebo službami odkazujúcej strany, a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.
Ak patríte medzi organizácie uvedené v Odseku 2 a máte záujem o hypertextové prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu office@ceeweb.org. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie (napríklad telefónne číslo a / alebo e-mailovú adresu), ako aj URL adresu vášho webu, zoznam všetkých URL adries, z ktorých chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na našu webovú stránku, a zoznam URL adries na našej webovej stránke, na ktoré by ste chceli odkazovať. Odpovieme vám o 2-3 týždne.

Schválené organizácie môžu umiestniť hypertextové prepojenie na našu webovú stránku nasledujúcim spôsobom:

1.    použitím názvu našej spoločnosti, alebo
2.    použitím jednotného vyhľadávača zdrojov (webová adresa), na ktorý prepojenie odkazuje, alebo
3.    použitím akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky alebo materiálu, ktorý je  s tým spojený, ak to dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke odkazujúcej strany.

Prepojenie bez licenčnej zmluvy  na používanie ochranných známok Zastavme zmenu klímy! ,,Game on! V hre je naša budúcnosť! Zastavme zmenu klímy!"

Použitie plávajúcich rámov iframe

Bez predchádzajúceho súhlasu a výslovného písomného súhlasu nie je dovolené vytvárať rámy okolo našich webových stránok ani používať iné techniky, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia požiadať o odstránenie všetkých odkazov alebo akýchkoľvek konkrétnych odkazov na našu webovú stránku. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na základe takejto žiadosti. Vyhradzujeme si právo tieto Všeobecné podmienky a pravidlá ich prepojenia kedykoľvek zmeniť. Pokračovaním v odkazovaní na našu webovú stránku súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami prepojenia a budete ich dodržiavať.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej stránke alebo na ktorejkoľvek prepojenej webovej stránke nájdete akýkoľvek odkaz nevhodný z akéhokoľvek dôvodu, môžete nám to oznámiť. Zvážime žiadosti o odstránenie odkazov, ale nebudeme mať povinnosť tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Aj keď sa snažíme zaistiť, aby informácie na tejto webovej stránke boli správne, nezaručujeme ich úplnosť alebo presnosť; a ani sa nezaväzujeme, že zabezpečíme, aby webová stránka zostala k dispozícii alebo aby bol materiál na tejto webovej stránke aktualizovaný.

Zodpovednosť za obsah

Za obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej stránke, nenesieme žiadnu zodpovednosť. Súhlasíte  s tým, že nás odškodníte a budete nás obhajovať pred akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi z vašich webových stránok. Žiadne hypertextové odkazy na našu stránku sa nesmú vyskytovať na vašej stránke, žiadnej z jej podstránok alebo v akomkoľvek kontexte, ktorý obsahuje obsah alebo materiály, ktoré môžu byť interpretované ako urážlivé, obscénne alebo kriminálne, alebo ktoré porušujú alebo obhajujú porušovanie práv tretích strán.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom vylučujeme všetky prehlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a ich používania (vrátane všetkých záruk vyplývajúcich zo zákona, týkajúcich sa uspokojivej kvality, vhodnosti na účel a / alebo použitia primeranej starostlivosti a zručností).

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

1.    neobmedzuje ani nevylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti,
2.    neobmedzuje ani nevylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie,
3.    neobmedzuje akékoľvek z našich alebo vašich záväzkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa príslušných zákonov, alebo
4.    nevylučuje akékoľvek z našich alebo vašich záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť podľa príslušných zákonov.

Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti uvedené v tomto oddiele a inde v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku, a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z vylúčenia zodpovednosti alebo v súvislosti s predmetom tohto vylúčenia, vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z občianskoprávnych deliktov (vrátane nedbanlivosti) a z porušenia zákonnej povinnosti.

V rozsahu, v akom sú webová stránka a informácie a služby na tejto webovej stránke poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty ani škody.