Партньори

CEEweb for Biodiversity

Кои сме ние?

CEEweb for Biodiversity е мрежа от 53 неправителствени организации, която в продължение на 25 години се ангажира с опазването на биологичното разнообразие в района на Централна и Източна Европа. CEEweb работи по трансгранични проекти, дейности за изграждане на капацитет и кампании за застъпничество и лобиране.

 

Нашата работа

CEEweb for Biodiversity работи както в областта на изготвянето на природозащитни политики — в момента фокусът е върху устойчивостта спрямо изменението на климата, мрежата „Натура 2000“, Рамковата директива за водите и общата селскостопанска политика на ЕС — както и по изпълнението на проекти в Централна и Източна Европа. В момента сме водещ партньор по проекта „Game On!“, а също така изпълняваме проекта „ConnectGREEN“ за еко коридори в района на Карпатите и проекта „AGROMIX“ (изследване, което се извършва на принципа на участие, с цел насърчаване на прехода към устойчиво и ефективно земеползване в Европа).

 

Game On!

CEEweb е водещ партньор в консорциума по проекта „Game On!“. Като такъв ще координира изпълнението на всички дейности в рамките на времетраенето на проекта, а също и ще предприеме първите стъпки за някои от тях в Унгария.

CEEweb ще организира първите музейни изложби по темата за климатичните промени; ще работи заедно с театрални компании за внедряването на послания, свързани с изменението на климата, в импротеатър; ще разработи и осигури електронна образователна платформа, в която ще обедини най-важната информация за климатичните промени съгласно трите основни стълба на проекта (а именно: опазване на биологичното разнообразие, приспособяване и смекчаване и справедливост в областта на климата); и заедно с младите посланици ще организира срещи за лобиране в Брюксел с цел привличане на вниманието на вземащите решения.