Партньори

Bulgarian Biodiversity foundation

Кои сме ние?

Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ) е неправителствена организация и организация с нестопанска цел, която работи в областта на природозащитата в България и съседните ѝ държави — по-специално в ключови райони като Централен Балкан, Пирин, влажните зони в Бургас, Природен парк „Странджа“, планините Осогово и Беласица. В продължение на повече от 20 години БФБ подкрепя гражданското участие в управлението на природните ресурси и защитените зони, внася промени в природозащитното законодателство, представя модели за устойчив бизнес, подобрява сътрудничеството между организациите, повишава осведомеността на обществото по теми, свързани със защитата на биологичното разнообразие и природата.

 

Нашата работа

БФБ е разработила както индивидуално, така и в партньорство, 15 плана за управление на защитени територии и 15 плана за действие за застрашени видове от Червения списък на световнозастрашените видове (IUCN). Автори сме и на документация за обособяването на 3 национални парка, 11 защитени зони и три нови зони по Рамсарската конвенция.

Сред целевите местообитания и свързаните с тях видове са: високопланински ливади, пасища и гори (дива коза, растения от род Лилиум (Lilium spec.), евроазиатска кафява мечка, глухар, трипръст кълвач; букови гори (белогръб кълвач); влажни зони (червеногуша гъска, къдроглав пеликан); крайбрежни лагуни (саблеклюн, морски дъждосвирец); влажни ливади (орхидеи); сухи пасища (пъстър пор, орхидеи, сухоземни костенурки); плажни дюни и карстови комплекси.

Основните направления на работата на БФБ са защитените зони и мрежата „Натура 2000“, Зеленият пояс и биосферните паркове, застрашените видове, устойчивият туризъм, екологичното образование, обществени кампании и коалиции. Благодарение на своя екип от надеждни и мотивирани експерти БФБ е натрупала значителен опит в управлението на проекти и посредничеството. Свидетелство за това са над 20 национални и трансгранични проекта с европейско/национално/частно финансиране.

 

Game On!

БФБ се присъединява към световната борба с климатичните промени, като същевременно следваме/придържаме се към/работим по/развиваме своята мисия да обединяваме хора с различни гледни точки в името на опазването на природата и биологичното разнообразие в България. В основата на всичко, което правим, е вярата, че постигането на устойчиво бъдеще е възможно единствено ако действията ни се основават на откриването на решения за природата, и имаме за цел повишаването на осведомеността сред обществото и ангажирането на местните общности.

Стараем се да покажем възможностите и ползите от защитените зони, като същевременно работим за дългосрочното им опазване. В рамките на проекта „Game On!“ БФБ ще организира зелени лагери, ще подготвя младите посланици да представляват поколението си в страната и ще организира дейности за лобиране на национално равнище.