Партньори

National Society of Conservationists

Кои сме ние?

The National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary (NSC-FoE HU) е общност от 100 унгарски природозащитни организации, чиято основна цел е опазването на природата като цяло и насърчаването на устойчивото развитие. Членове на дружеството, основано през 1989 г., има във всички области на Унгария и те се борят за опазването на природните ценности и предотвратяването на натиска върху околната среда. NSC-FoE HU е член на различни европейски и международни мрежи като Friends of the Earth, CEE Bankwatch, CEEweb for Biodiversity, CAN Europe, Eurodad, European Environmental Bureau и IUCN.

NSC-FoE HU е радикална в принципите си организация: искаме да привлечем вниманието на вземащите решения и на гражданите към причините за екологичните проблеми посредством действия на общностно ниво, събития, насочени към професионалната сфера, добре аргументирани проучвания, публикации и целево лобиране. Не вярваме в технически или повърхностни политически решения, а смятаме, че е необходима радикална промяна в мисленето ни, моралните ни ценности и системите за производство и потребление. За нас природата е цялата околна среда, която ни обгражда, източникът, от който хората черпят храна, взимат необходимите за живота си стоки и от която също сме част, не за да властваме над нея, а за да извличаме полза по устойчив начин.

 

Нашата работа

NSC-FoE HU от дълги години се застъпва за природата и изпълнява проекти в тази насока. Наскоро работихме по изготвянето на набор от препоръки за зелено възстановяване за Централната унгарска банка с оглед на силния и нарастващ обществен натиск за нови начини, по които да възстановим икономиката на Унгария. Наред с това също така работим за популяризирането на тези въпроси чрез петицията „Жизнеутвърждаващи общество и икономика!“, която вече е подписана от над 100 заинтересовани страни от унгарското общество — кметове, професори, университетски преподаватели, епископи, учители, активисти, хора на изкуството, представители на гражданското общество и др. По този начин работим усърдно въз основа на строги принципи:

  • Решения трябва да се взимат най-вече в полза на безопасността и благоденствието на хората с цел покриване на техните нужди, а не искания.
  • Капацитетът на природата трябва да бъде взет под внимание, а използването на ресурсите да бъде намалено с фокус върху достатъчност, а не ефикасност.
  • Независимостта, самодостатъчността и устойчивостта на Унгария на местно равнище трябва да бъдат укрепени; и
  • Трябва да се насърчават отговорното и етично поведение от страна на социалните и икономическите участници, по-голямото сътрудничество между тях и демократизацията на икономиката.

 

Game On!

NSC-FoE-Hungary ще ръководи работата по разработването на образователните материали с интерактивно съдържание — творчески упражнения с цел насърчаване на малките деца и семействата им да направят промени в начина си на живот. Образователните пакети ще бъдат предоставени на учителите. Освен това ще подготвим образователно съдържание за средни училища с упражнения, идеи за програми и методологии, които да бъдат разработени за тях. За студентите ще създадем материали с повече информация, за да им помогнем да организират действия или обучителни програми, насочени към младежите. В допълнение ще проведем работилници за учители и възпитатели и ще ги насърчим да предприемат дейности/кампании в тяхното училище/техния клас.

Като представител на Унгария ще насочим вниманието си към унгарската младеж, ще търсим младите посланици на Унгария, като същевременно ще работим по подготовката на музейна изложба, за да покажем връзката между изложените артефакти и климатичните промени. Освен това в Унгария ще направим маршрути за геокешинг (GeoQuest) и ще работим заедно с импротеатри, за да внедрим послания за климатичните промени като част от артистичния подход за повишаване на осведомеността.

Не на последно място, ще организираме зелени лагери за деца и младежи — с фокус върху промените в климата и връзката им с влошаването на състоянието на екосистемите — и ще проведем срещи за лобиране, за да осведомим вземащите решения в Унгария, че е необходимо да се предприемат действия за справяне с климатичните промени.