Skip to main content

Съвети за организирането на природосъобразно, щадящо климата събитие

Свалете наръчника

Защо да организирате събитие, което е природосъобразно и щади климата?

Независимо от мащабите си всяко събитие изисква голямо количество вода, енергия и материали, а при провеждането му се събират отпадъци и се отделят парникови газове. Планирането на природосъобразно, щадящо климата събитие Ви позволява да намалите вредното въздействие върху околната среда! За съжаление, няма вълшебно заклинание, с което Вашите фестивал, конференция, спортно или друго събитие да станат напълно безвредни за природата и околната среда. Въпреки това е препоръчително да се стремим към това при всеки удобен случай! Защо?

Проблемът с бързите промени в климата се дължи на човека и се превърна в най-голямото предизвикателство на 21-ви век за всички ни. Парниковите газове в атмосферата (основно въглеродния двуокис, СО2) пречат на отразяването на слънчевата топлина обратно в космоса; така тя остава около планетата ни и температурите се повишават. Процесът оказва влияние върху природата (засушавания, горски пожари, наличност на сладка вода и др.), изправя обществото пред различни предизвикателства (заплаха за общественото здраве, особено за уязвимите групи), застрашава различни територии и пр.

Ето защо всяко наше действие, съобразено с природата и климата, е значима крачка към овладяването на промените в климата! Това се отнася и за начин, по който планираме и организираме събития: от празнуване на рождения ден с приятели до масови музикални фестивали. По отношение на природата и климата развлекателният сектор заема специално място, тъй като с него са свързани няколко дейности, при които се отделя СО2: поддръжката на мястото на провеждане; осигуряването на енергия за осветление, звук и други нужди; организацията на храната; транспортът; настаняването.

Начините да направите събитието си природосъобразно и щадящо климата се проучват, популяризират и прилагат от доста време. Природозащитни организации, организатори на събития и бизнеси от различни сфери проявяват интерес към темата, а прилаганите практики напоследък се радват на внимание и от страна на медиите. Затова и от екипа на Латвийския фонд за природа изготвихме наръчник за организирането на природосъобразни, щадящи климата събития в рамките на проекта „Game On! Don’t Let Climate Change End the Game“ („Играта продължава! Не позволявайте на промените в климата да сложат край на играта!“). Наръчникът се основава на опита и експертните ни познания. Надяваме се, че препоръките в него ще мотивират хората да осмислят всички аспекти на организацията и провеждането на събития, както и да насочат усилията си към това да ги променят към по-добро!

В наръчника се разглеждат основно нуждите и въздействието на фестивалите на открито. Въпреки това много от препоръките ще бъдат от полза и за други типове събития, тъй като засягат предизвикателствата, с които се сблъскват организаторите на концерти, конференции, сватби или спортни събития. Препоръките ни са насочени към самите организатори на събитието, но и към другите участници в него: изпълнителите, фирмите за кетъринг и хранене, търговците, фирмите за почистване и транспорт, техническия персонал, собствениците на зали и заведения, комуникационните специалисти, спонсорите и общините, в които се провеждат събитията.

Подобренията, свързани с климата, могат да се проявят в различна форма: някои хора ще са по-склонни да намалят количеството отпадъци, други ще помислят за начини да пестят електроенергия. Организаторите на събития може да насочат вниманието си към организирането на природосъобразен транспорт, а тези на събития на открито може не само да не оставят отпадъци в района на събитието, а да се постараят да запознаят посетителите с местната природа. Всеки може да избере една конкретна сфера, или да направи от всичко по малко, като съсредоточи вниманието си върху онова, което е по силите му!

Организацията на събития е сложен, многостранен процес, в който се разграничават пет основни аспекта, чиито планиране и организиране трябва да вземете под внимание: хранене; отпадъци; енергия и вода; транспорт; и място на провеждане. Ще ги разгледаме един по един, за да научим защо са важни от гледна точка на опазването на околната среда.

 

Храната, която консумираме, оказва значително влияние върху околната среда. Употребата на земните и водни ресурси е само един от примерите за въздействието, което упражняваме; трябва да вземем под внимание и процесите в съвременната хранителна промишленост и да предприемем мерки, за да упражним възможно най-малко въздействие върху климата и природата. Организацията на храненето предлага добри възможности за намаляване на отпадъците, както и потреблението на ресурси и отделянето на СО2, свързани с производството на храна.

Въздействието на храната върху околната среда включва и всичко, което се случва с въпросната храна, преди тя да пристигне на самото събитие, включително отглеждането на реколтата, обработката на земята (която може по-рано да е била естествено местообитание), наторяването, обработката с пестициди, както и превоза и опаковането на готовата храна.

По време на събития се отделят различни видове отпадъци. Относителното количество на всеки от тях зависи от типа, продължителността и мястото на провеждане на събитието. Например ако събитието се провежда на няколко сцени, издигането им може да доведе до изхвърлянето на голямо количество отпадъци. Отпадъците са видими, за разлика от отделения СО2 например, който не виждаме. Това е една от причините обичайна първа стъпка, която организаторите предприемат към по-природосъобразно провеждане на събитията си, да бъде намаляването на количествата отпадъци.

Най-лесният начин да се овладее изхвърлянето на отпадъци е да се разгледат причините за тяхната поява. Колкото по-малко материали и предмети има на събитието, толкова по-малко отпадъци ще се изхвърлят!

Енергията и водата са основни ресурси и сериозни фактори по отношение на околната среда.

По време на събития организаторите се нуждаят от енергия за осветление и звук, както и за готвене и съхранение на храната и напитките. Заснемането на събитието, съхранението на записите, обработката и излъчването на материалите също се нуждае от енергия, така че дори гостите да присъстват онлайн, това не означава, че няма потребление на енергия и отделяне на СО2.

Водата пък е необходима за просъществуването на живота, за социалното и икономическо благосъстояние на хората, за защитата и опазването на екосистемите. С увеличаването на населението на Земята нараства и потреблението на вода. В по-сухите райони на света недостигът на вода се усеща все по-ярко и на много места достъпът на хората до чиста сладка вода е затруднен. Жителите на Латвия не страдат от недостиг на вода, но с начина на потреблението ѝ можем да намалим въздействието на различни екологични фактори.

Ако събитието Ви ще се състои на открито, трябва да осигурите вода на място, за което са нужни труд и енергия. В зависимост от целите, за които е нужна водата, тя трябва да премине обработка – услуга, която се заплаща. За подгряването на вода – както на закрито, така и на открито, – е нужна много енергия, поради което е важно да не разхищаваме водата: тя е ресурс, за чието осигуряване сме изразходвали енергия и средства, а и сме довели до изхвърлянето на нови количества СО2. Тук стои и етическият въпрос: това, че в момента имаме нещо в изобилие, значи ли, че можем да го разхищаваме?
Не, разбира се. Освен това настоящите промени в климата вещаят по-чести екстремни метеорологични явления. Въпреки че общото количество вода вероятно ще остане задоволително, има сериозна вероятност от периоди на местно засушаване.

Транспортът играе ключова роля в нашето общество и наличието и ефективността му пряко влияят на качеството на живота ни. Същевременно транспортът допринася за промените в климата и замърсяването на въздуха, а също така заема и големи площи.
Например през 2016 г. 26% от общото количество парникови газове, отделени в Латвия, се дължат на транспортния сектор. 91.3% от този дял се дължи на моторните превозни средства.

Златното правило е: колкото по-малко пътувате, толкова по-добре!

В основата на всяко събитие стои идея, която искате да осъществите. Обикновено следващата стъпка е да откриете мястото, на което може да се проведе събитието.

В географски смисъл идеалното място за дадено събитие трябва да бъде достъпно пеш, с велосипед или с обществен транспорт за възможно най-голяма част от участниците и гостите. Мястото трябва да бъде леснодостъпно за доставчиците и търговците, участващи в събитието. Идеалното място за събития на закрито е енергийно ефективно, тоест топлината не се освобождава твърде бързо; в него има условия за регулиране на отоплението съобразно конкретните нужди; за осветление се използват лампи със светлинни диоди (LED); оборудването е от клас А на енергийна ефективност и се употребява разумно; сградата разполага с прозорци, които могат да се отварят за проветряване; на място има всекидневен достъп до контейнери за разделно изхвърляне на отпадъци. Препоръчителни са местата, където посетителите плащат поотделно за нещата, които ползват – вода, отопление, електричество, – и за отпадъците, които изхвърлят, а не заплащат за всичко накуп, тъй като перспективата всеки да заплати повече насърчава посетителите и участниците да бъдат по-пестеливи с ресурсите.

В действителност обаче може да се получи така, че дадена сграда е съвременна и енергийно ефективна, но се намира на място, до което няма достъп с обществен транспорт. Или пък мястото, до което има достъп с влак, е старо и се отоплява трудно и скъпо. А ако събитието, което организирате, е в големи мащаби, може да се окаже, че то може да се проведе само на няколко места в страната; тогава всички останали изисквания стават второстепенни просто защото нямате избор.

Как да организирате събитие, което е природосъобразно и щади климата

Първата стъпка, след като решите, че събитието Ви ще бъде природосъобразно и ще щади климата, е да изберете човек от екипа, който да отговаря за прилагането на „зелените принципи“. В рамките на по-маломерно събитие един човек вероятно ще бъде достатъчен, за да се погрижи за всичко. При по-големи събития задълженията може да се поделят между няколко души: един отговаря за избора на природосъобразен кетъринг, друг се занимава с управлението на отпадъците, а трети се заема да осигури достатъчно електричество, като същевременно се грижи то да не се разхищава.

По време на събитието и особено в края му е препоръчително да измерите и запишете количеството употребени ресурси и създадения отпадък – тези бележки и количества ще Ви помогнат да направите още по-устойчиви избори при следващото събитие! Например може грубо да изчислите колко СО2 е бил отделен на гост или участник. Приблизителните количества изхвърлен СО2 по време на събития може да се изчислят тук.

Направете си списък със задачи за събитието – това е първата стъпка в неговото планиране и ще Ви помогне то действително да е природосъобразно и щадящо климата! Въведете параметрите на замисляното събитие, за да изберете удачните предложения за всеки от петте основни организационни аспекта. Може да свалите и списъци за всеки аспект по отделно. Всички препоръки са включени и в наръчника за природосъобразни, щадящи климата събития!