Партньори

BROZ

Кои сме ние?

BROZ е природозащитна НПО, която работи на защитени зони по „Натура 2000“ в Словакия. НАШАТА МИСИЯ е да опазим ценните природни територии и да спрем влошаването на условията в местообитанията и загубата на биологично разнообразие — едни от най-големите предизвикателства в днешно време. Освен това сме ангажирани с повишаването на осведомеността относно проблемите, свързани с околната среда както на глобално, така и на местно равнище.

 

Нашата работа

Опазването на биологичното разнообразие е в основата на всичко, което правим. Чрез предприемане на цялостен подход както спрямо сухоземните, така и спрямо сладководните местообитания, изпълняваме консервационни дейности на място с цел постигане на конкретни и осезаеми резултати. Работата ни е с фокус върху природозащитни действия и комуникационни дейности за това защо реките, влажните зони, заливните гори и пасищата са важни не само за природата, но и за обществото като цяло.

Game On!

В качеството си на  природозащитници с практическа насоченост всеки ден виждаме на терен влиянието на човешките дейности и климатичните промени върху природните екосистеми. Именно по тази причина смятаме, че е неотложно да повишим осведомеността относно тези проблеми — особено сред по-младите поколения, — за да можем като общество да не повтаряме минали грешки и да поправим тези, които вече сме направили.

В рамките на проекта „Game On!“ ще подкрепяме усилията на млади активисти и посланици на природата, ще организираме зелени лагери, за да възстановим връзката на хората с природата, като същевременно използваме изкуството и други интересни способи, за да запознаем широката общественост с природозащитата и климатичните промени. Наша ще е отговорността да разработим игра за геокешинг (GeoQuest), чрез която ще може да научите повече за изменението на климата и най-вече как може да се борите с него.