Skip to main content

Doporučení pro pořádání akcí šetrných ke klimatu a životnímu prostředí

Stáhnout příručku

Proč pořádat akci šetrnou ke klimatu a životnímu prostředí?

Organizace akce jakéhokoli rozsahu vyžaduje velké množství vody, energie a materiálů, které produkují odpad a emise skleníkových plynů. Plánováním akce způsobem, který je šetrnější k přírodě a klimatu, je možné snížit její negativní dopad! Je pravda, že neexistuje jediný kouzelný recept, jak z festivalu, konference, sportovního utkání nebo jiné akce udělat něco zcela šetrného ke klimatu a životnímu prostředí. Ale musíte to zkusit, kdykoli je to možné! Proč?

Rychlá změna klimatu je problém způsobený člověkem, který se pro nás všechny stal největší výzvou 21. století. Skleníkové plyny (zejména oxid uhličitý – CO2) v atmosféře blokují odraz sluneční energie zpět do vesmíru. Ta zůstává na Zemi a ohřívá ji. V důsledku tohoto procesu je ovlivněna příroda (sucha a lesní požáry, povodně, dostupnost sladké vody atd.), vznikají sociální hrozby (ohrožení veřejného zdraví, obzvláště zranitelné skupiny obyvatelstva), územní hrozby atd.

Proto je každý náš krok, který bere v úvahu dopad na přírodu a klima, nezbytným krokem ke zmírnění změny klimatu! Týká se to i plánování a organizace akcí, od narozeninové oslavy v úzkém kruhu přátel až po velký hudební festival pro veřejnost. Odvětví pořádání akcí je z hlediska přírody a klimatu specifické, protože se v něm vyskytují různé činnosti, které produkují emise CO2. Místo konání potřebuje udržovat, je zde nutné vynakládat elektrickou energii na osvětlení, ozvučení a jiné potřeby, je nutno zajistit stravu, dopravu a ubytování.

Nápady, jak uspořádat akci šetrnou k přírodě a klimatu, jsou již dlouho zkoumány, sdělovány a uváděny do praxe. Tyto postupy jsou závazné pro ekologické organizace, organizátory akcí a všechny druhy společností a jsou důležité i v mediálním prostoru. S ohledem na tuto skutečnost jsme my, Lotyšská nadace pro ochranu přírody, v rámci projektu „Hra není u konce, aneb Nenechme změnu klimatu zvítězit!“ shromáždili doporučení pro pořádání akcí, které jsou šetrné k přírodě a klimatu. Vycházejí také z našich zkušeností a odborných znalostí. Doufáme, že tato doporučení podnítí komplexní zhodnocení procesu pořádání akcí, etap práce a pomohou důkladněji se zamyslet nad jejich průběhem!

Doporučení jsou navržená s ohledem na potřeby a dopady venkovních festivalů. Mnohá z nich však budou užitečná i pro jiné typy akcí, protože s mnoha problémy se setkávají organizátoři koncertů, ale i konferencí, svateb nebo sportovních akcí. Doporučení budou užitečná jak pro organizátory akcí, tak pro různé zúčastněné strany – umělce, stravovací zařízení, obchodníky, uklízečky, pracovníky zajišťující přepravu osob, technický personál, majitele prostor pro konání akcí, odborníky na komunikaci, sponzory i obce, v nichž se akce konají.

Péče o klima se může projevovat různými způsoby: pokud je pro jednoho člověka pochopitelnější začít snižovat množství odpadu, může jiný začít počítat, jak ušetřit elektřinu. Pořadatel akce se může zaměřit na ekologicky šetrnou dopravní síť, ale někteří organizátoři venkovních akcí budou možná dbát nejen na to, aby neznečišťovali okolí, ale budou se také snažit přiblížit veřejnosti i místní přírodní hodnoty. Můžete si zvolit svůj vlastní směr, můžete dělat od všeho trochu a soustředit se na to, co dokážete!

Ačkoli je pořádání akce složitý a mnohovrstevnatý proces, při plánování a organizaci je třeba vzít v úvahu pět hlavních aspektů nebo částí: potraviny, odpad, energie a voda, doprava a místo konání. Zveme vás, abyste se dozvěděli, proč je každý z nich důležitý pro ochranu přírody a klimatu!

 

Potraviny, které jíme, mají významný dopad na životní prostředí. Využívání půdy a vodních zdrojů je jen několik příkladů našeho dopadu, proto je důležité znát moderní systémy výroby potravin a při organizace akce se snažit zabezpečit co nejmenší dopad na přírodu a klima. Organizátoři mají možnost nabídnout návštěvníkům a účastníkům ekologičtější volbu. Je to příležitost ke snížení množství odpadu, emisí CO2 a zdrojů spotřebovávaných při výrobě potravin.

Dopad potravin na životní prostředí souvisí také se vším, co se odehrálo ještě dříve, než se výrobky dostaly na místo akce, tedy s pěstováním, obhospodařováním zemědělské půdy (třeba v bývalých přírodních oblastech), hnojením polí, ošetřováním pesticidy, přepravou nebo balením.

Během akce vznikají různé druhy odpadu. Jejich podíl a množství závisí na typu, délce trvání a místě konání akce. Například pokud je na akci několik pódií, může při jejich stavbě vzniknout spousta odpadu. Odpad je jasně viditelný, na rozdíl například od emisí CO2, které nejsou viditelné pouhým okem. To je jeden z důvodů, proč se často první kroky organizátorů akcí k ekologizaci akce týkají snížení množství odpadu.

Nejjednodušším způsobem snížení množství odpadu je boj proti jeho příčinám. Méně věcí znamená méně odpadu!

Energie a voda jsou dva velcí hráči v oblasti zdrojů a životního prostředí.

Energie je na akcích potřebná nejen pro osvětlení a ozvučení, ale také pro přípravu a skladování jídla a nápojů. Energetické zdroje jsou nutné i k natáčení akcí a ukládání, zpracování a přenosu video souborů, takže i když se hosté účastní akce pouze na dálku, nevylučuje se tím ještě spotřeba energie a emise CO2.

Na druhou stranu je voda nezbytná pro udržení života, sociálního a hospodářského blahobytu a pro ochranu a zachování ekosystémů. Spotřeba vody se zvyšuje s nárůstem světové populace. V některých suchých oblastech světa se nedostatek vody projevuje stále výrazněji a lidé v mnoha částech světa již nemají přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě. V Lotyšsku obyvatelé nedostatek vody nepociťují, ale spotřeba vody je spojena se snižováním různých dopadů na životní prostředí.

Pokud se akce koná venku, je třeba vodu nějakým způsobem dopravit – to znamená náklady na energii i práci. V závislosti na způsobu použití se pak musí odeslat k vyčištění, což je rovněž placenou službou. Teplá voda se musí ohřívat, jak uvnitř, tak venku, a to vyžaduje vysokou spotřebu energie. Proto je důležité neplýtvat vodou jako zdrojem, na který vynakládáme energii, peníze a v konečném důsledku zde vytváříme nové emise CO2. Je to také etická otázka – měli bychom něco bezohledně používat jen proto, že toho máme nadbytek?

Samozřejmě že ne. Kromě toho současné klimatické změny jsou předzvěstí i extrémnějších výkyvů počasí. Celkové množství vody v Lotyšsku bude sice pravděpodobně dostatečné, jsou ale velmi pravděpodobná lokální období sucha.

Doprava hraje ve společnosti důležitou roli, protože její dostupnost a efektivita přímo ovlivňují kvalitu našeho života. Přispívá však také ke změně klimatu, znečištění ovzduší a zabírá velké plochy půdy.
V roce 2016 pocházelo například 26 % skleníkových plynů vyprodukovaných v Lotyšsku z odvětví dopravy. 91,3 % bylo způsobeno silniční dopravou.

Zlaté pravidlo: čím méně se musíte přesouvat, tím lépe!

Akce začíná nápadem – co chcete zrealizovat. Dalším krokem je obvykle mít představu, kde by se to mohlo uskutečnit.

Geograficky ideální místo konání je takové, které je pro většinu účastníků a hostů dostupné pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Ideální místo je takové, které je snadno dostupné pro dodavatele a prodejce do akce zapojené. Ideální jsou energeticky úsporné prostory – takové, kde se teplo hned nevypařuje do vzduchu, kde lze vytápění regulovat podle potřeby, kde je osvětlení zajištěno LED žárovkami, kde je šikovně umístěno energeticky úsporné zařízení třídy A, kde lze otevřít okno pro větrání, kde je již standardně k dispozici třídění odpadu do kontejnerů. To, co se spotřebuje a vyprodukuje – voda, spotřebované teplo a energie, vyprodukovaný odpad – se musí platit zvlášť a ne vše je zahrnuto v ceně, protože právě zvýšení nebo snížení účtu může všechny zúčastněné strany přimět k hospodárnějšímu hospodaření.

Ve skutečnosti však může být budova moderní a energeticky účinná, ale nachází se v místě, kam nejezdí veřejná doprava. Na místo sice jezdí vlak, ale budova je zastaralá, drahá a obtížně vytápěná. A když je třeba uspořádat velkou akci, může se stát, že v zemi existuje jen jedno nebo několik málo míst, kde by se teoreticky mohla konat – pak jsou ostatní požadavky zcela bezpředmětné, protože je jasné, že žádné možnosti nejsou.

Jak uspořádat akci šetrnou ke klimatu a životnímu prostředí?

Když se rozhodnete uspořádat akci šetrnou ke klimatu a životnímu prostředí, musíte nejprve určit, kdo z vašeho týmu bude zodpovědný za uplatňování ekologických zásad. Na malé akci může stačit jedna osoba, která na vše dohlédne. V jiných situacích je možné odpovědnost rozdělit a pověřit jedno člověka „ekologizací“ potravin, jiného regulací toků odpadů a další kolega může zajistit dostatek elektřiny, a aby se s ní neplýtvalo.

Během akce a zejména na jejím konci je také důležité měřit a zaznamenávat množství použitých zdrojů a množství vyprodukovaného odpadu – všechny poznámky a výpočty vám pomohou příště učinit udržitelnější rozhodnutí! Například je možné přibližně změřit, kolik CO2 se „vyprodukuje“ na jednoho návštěvníka nebo účastníka. Odhadované emise CO2 pro tuto akci si můžete vypočítat zde.

Zveme vás, abyste začali plánovat ekologičtější a ke klimatu šetrnější akci vytvořením kontrolního seznamu akce! Po zadání parametrů plánované akce se zobrazí doporučení, která je třeba zohlednit v každé z pěti jejích hlavních částí. Můžete si také stáhnout kontrolní seznamy pro jednotlivé části. Všechna doporučení najdete také v průvodci akcí šetrné ke klimatu a životnímu prostředí!